Dutch Letter of Marque, 1653

The Letter below is an example of Dutch letters of Marque that were issued by the Kamer Zeeland of the West-Indische Compagnie. One of these letters was issued to the Captain of the ship "Prins Robbrecht", comprising 22 guns and 80 crewmen, in august of 1653. This letter is archived in the City Archive of Veere in the Provincie Zeeland in the Netherlands.


De Bewint-hebberen vande Weft-Indifche Compagnie ter Camer van ZEELANDT, Doen te weten, dat wy in ghevolghe vande laetfte Refolutie van hare Hoogh Mogende in date 30.Ianuario 1651. Mitfgaders van hare Hoogh Mogende Commiffie in date .... ...... .... hebben gheconfenteert, bewillicht ende toegeftaen, confeteren, bewilligen ende ftaen toe mits defen, dat Capiteyn ..................... varende met het Schip ghenaemt ............ .......... groot .... Laften, gemonteert met .... Gotelingen, ende .... Eters, met 't felve fijn onder-hebbende Schip, fal moghen varen ende Cruyffen, op den voet ende in conformité als inde Commiffie vande boven-ghemelte hare Hoogh Moghende ampel ende diftincte ftaet gheftipuleert, behalven in onfe Conqueften, van Africa, Wilde Cufte, Yfekepe, Berbice, het Eylandt Curaçau, nieu Neder-landt, ofte erghens ter plaetfen daer de Compagnie eenighe Logie heeft ende Negotiedrijft, al waer den voornoemdem ................... niet en vermach aen te loopen noch Trafficqueren, Oppene van Confifcatie van Schip en goet, ende voorders op de Borghen te verhalen, conform hare gheteeckende Borchtochte, Actum ter Vergaderinghe als boven, defen ...............


Back | Home |