COMMSSIE bij Sijn Excellentie verleent aan Pieter
Pietersen Hein, als Lieutenant-Admirael van
Hollant

[Commission for Pieter Pieterszn Heijn.]


Frederick Henrick bij der gratien Godts Prince van Orangien Grave van Nassau .... enz. allen den geenen die desen jegenwoordigen sullen sien ofte hooren lesen Saluijt,
Alsoo mits t'overlijden van wijlen Jonker Wilhelm van Nassau Heere van der Lecke in sijn leven Lieutenant-Admirael over de quartieren gestelt onder de Collegien ter Admiraliteit in Hollant ende Westvrieslant, de staet van Lieutenant-Admirael is comen te vaceren, ende wij mitsdien tot vorderinge van de diensten der gemeene saecken van der Admiraliteit in de voorszegde Collegien vallende, ende omme goede ordre over de schepen, galeijen, ende jachten eensamentlick het crijchs ende scheepsvolck, die bij de voorszegde Collegien tot der Landen dienste op onse bestellinge aengenomen sijn, ende namaels aengenomen sullen worden, nodich gevonden hebben t'voorszegd Lieutenant-Admiraelschap met eene andere bequame persone te versien. DOEN TE WETEN dat wij om de goede kennisse, die wij hebben van de persone van Pieter Pietersen Hein gewesen Admirael en Capitain Generael ten dienste van de West Indische Compagnie deser Vereenigden Nederlanden, ende van sijne getrouwicheit, vromicheit, ervarentheit neersticheit ende cloeckmoedicheit in 't stuck van den oorloge, daervan hij alreede seer goede preuven gedaen heeft, Wij denselven Pieter Pietersen Heijn onthouden, gestelt ende gecommitteert hebben, onthouden stellen ende committeren mits desen in den voorszegden Staet van onsen Lieutenant-Admirael bij den voornoemden Heere van der Lecke tot sijn afsterven toe bedient, gevende hem volcomen macht, authoriteit ende speciael bevel, denselven staet te aenvaerden ende te bedienen, over alle de schepen, galeijen ende jachten ter oorloge ondert beleit van de collegien in Hollant West-frieslant ende andersints in de voorszegde Landen toegerust ende die naemaels toegerust sullen worden, te gebieden, deser Landen ende onse Vijanden te vervolgen, krencken ende beschadigen bij alle middelen ende manieren hem mogelick sijnde, goede ordre op de voorszegde schepen, galeijen ende jachten van oorloge te houden ende te doen houden, mitsgaders goede toesicht te hebben, dat de zee, rivieren ende binnenwateren vrij ende veijlich gebruijckt mogen worden, goede wachten te doen houden tegens alle invasien ende tochten, die eenige vijanden, op ofte in de voorszegde Landen sullen willen doen, met den Hoo. en Mo. Heeren Staten Generael, Ons ende den Raeden van der Admiraliteit in Hollant ende Westfrieslant, ende allen der Landen ende onsen Gouverneurs, Oversten, Vice Admiralen ende Capiteinen te water ende te lande, die sulcx aengaen sal goede correspondentie te houden, omme goets tijts des te beter op alles tot der Landen dienst ende des vijants affbreuck versien te mogen worden, ende voorts alles te doen, achtervolgende d'articulen ende ordonnantien, mitsgaders instructie op t'beleit van den crijchshandel te water gemaeckt ende alsnoch te maecken, soowel deser Vereenichden Nederlanden ende Ons part ende gerechticheit in allen buijten ende prinsen, als alle andere saecken den crijchshandel te water aengaende. Alles op alsulcke gagien, tractementen, eeren ende emolumenten, als totten voorszegden saet geaccordeert sijn, ofte noch geaccordeert sullen worden. Waerop ende van hem wel ende getrouwelick te quiten den voorszegden Pieter Pietersen Hein gehouden wert den behoorlicken eedt in Onsen handen te doen, welcken eedt gedaen sijnde, versoecken wij allen Coningen, Fursten, Prince ende Heeren, haeren Admiralen, Stadthouderen, Gouverneurs, Officieren, Magistraten ende Republicquen, Steden ende anderen onsen geallieerden ende goetwilligen den voornoemden Pieter Pietersen Hein, int geene der voorszegde Landen ende onsen dienst, mitsgaders desen sijne last ende Commissie aengaet alle goede bevorderinge, hulpe ende bijstand te bewijsen. Ordonneren ende beveelen oock allen Gouverneurs, Vice Admiralen, Oversten, Capiteinen, Bevelhebberen, soldaten, bootsgesellen ende alle anderen crijchsluijden te water ende te lande onder onse gehoorsaemheit staende denselven Pieter Pietersen Hein voor onsen Lieutenant Admirael voorszegd, te kennen, te houden ende te respecteren, soo dat behoort, op de penen ende straffen daertoe gordonneert, ende wert ons t'selve aengenaem. Des ten oorconde hebben wij dese met onsen name ondergeteeckent, ende ons segel daeronder doen aenhangen. Gedaen in s'Gravenhage den 26den Martii 1600 negen en twintich. Was geteeckent Fr. Henri de Nassau.

Onder op de plicque stont ter ordonnantie an Sijn Excellentie, was onderteekent J. Junius, hebbende onder een uijthangende segel in roode wasse aen een steerte van double parchemijn, op den rugge stont:
Op huijden den 29en Martii heeft de Heer Admirael Pieter Pietersen Hein aen de ander sijde genoemt den behoorlicken eedt van dese commissie wel en trouwelick nae te comen in handen van Sijn Excellentie geprasteert in kenisse van mij, onderteekent J. Junius.


Back | Home |