Letter of Marque
of the Dutch West India Company, 1626


Commission for Pieter Pieterszn Heijn, Admiral and Captain General in the service the Dutch West India Company. The Commission also mentions General Boudewijn Hendrikszoon: Bouwen Heijnsz / Heijnsen.


De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden Allen den geenen die dese jegenwoordige zullen sien ofte hooren lesen, Saluit,
Alsoo ons bij die van de West Indische Compagnie te kennen gegeven is, dat sij inde laestgehoudene Vergaederinge van de Negenthien, beslooten hadden, omme wederom de Compagnie ten besten, ende tot afbreuck der Spaignaerden, in zee te brengen een groot aental van Schepen, ende die aen verscheiden oorden ende gewesten in haere Limiten te gebruijcken, op onse Commissie onder het beleit van een ervaren Admirael ende Capitein Generael, versien met sodanige macht ende Instructie, dat alle andere Admiralen, Commandeurs, Capiteinen en andere Officieren, het sij te land ofte te water met haere onderhebbende Schepen, besette plaetsen, Boots- en Crijchs-volck ter sijner aencomste sich datelick sullen begeven onder sijn commandement ende gebiet, denzelven obedieren, ende naercomen, hetgeen henluyden, respecivelick ende de haere bij hem, met advis van zijnen Raet, volgens de Instructie ende intentie van de Compagnie sal worden belast: Waeromme oock door desen Admorael ende Capiteijn Generael, ofte sijn ordre, geduijrende sijn verblijff bij de voornoemde schepen, sterckten, ofte troupen van de Compagnie, alleen de vergaderinge van de generale, secrete ende crijchsraden, volgens de Instructie bij Bewinthebberen te geven, het sij te water ofte lande, beroepen sullen werden, waerinne hij geduijrich sal presideren, ende met de meeste stemmen, het best van de Compagnie besluijten, oock geduijrende sijn onthout, Justitie, soo int criminel als civil, doen administreren, cesserende op het vertooch van desen, voor die tijt, alle commissien, bij ons aengaende het gebiet aen eenige Admiralen, Commandeurs, Capiteinen generael van eenige particuliere Custen, ofte andere Officieren, voor desen verleent, tot dat hij wederom van haer sal gescheijden sijn, als wanneer ende eerder niet, de voornoemde haere vorige authoriteit ende commissie wederom sullen aenvaerden, ende hem in conformité van dien doen respecteren, welverstaende nochtans dat desen Admirael comende (17 verso) bij den Generael Bouwen Heijnsen gehouden sal wesen, hem ende sijne onderhebbende macht, onder desselfs vlagge en commandement te begeven, in manieren als in sijn regarde hiervoren aen de andere geordonneert is. Soo Ist: dat wij op het goet aenbrengen, ende de presentatie tot dien eijnde ane ons gedaen, van wegen de Bewinthebberen der West Indische Compagnie, van den persoon van onsen lieven getrouwen den erentfesten ende manhaften Pieter Pietersz Heijn, denselven gestelt, gecommitteert ende onthouten hebben, stellen, committeren ende onthouden bij desen tot Admirael ende Capitein Generael in de limiten van de voorszegde Compagnie, om voortaen met de Raden nevens hem gestelt, ofte noch te stellen, het ampt van Admirael en Capitein Generael aldaer te bedienen, ende in deselve qualiteit over alle landen, forten, schepen, personen en contoiren van de voorszegde geoctroijeerde West Indische Compaignie te commanderen, alle saecken, soo den handel als oorloch aengaende te dirigeren, mitsgaders alles aldaer in goede ordre tot dienste der Vereenichde Nederlanden, ende de gemelde Compagnie te onderhouden, op de verseeckeringe van de plaetsen ende fortressen, reede vercregen, ofte noch te vercrijgen, goet reglement te stellen, recht ende Justitie, zo in het crimineel als in het civil te adminisreren, ende voorts alles te doen sijn Ampt ende offitie aengaende, volgende (de) generale ende particuliere instructien — die hij gehouden sal wesen, op sijne aencomste den Generael Bouwen Heijnsz ende den Admirael Jan Dircxsen Lam te vertoonen — hem gegeven ende noch te geven, dat een goet ende getrouw Admirael ende Capitein Generael schuldich is te doen, behoudelick nochtans dat hij sal cederen en hem in alles onderwerpen het commandement van den Generael Bouwen Heijnsz (sulcx als hiervoren verhaelt staet, waerop ende van hem wel ende behoorlick te quiten) den voorszegden Pieter Pieterszen Heijn, doen sal in onse handen ofte van onse Gecommitteerden den behoorlijcken Eedt, 'Twelck gedaen sijnde, ontbieden, lasten ende beveelen allen den ijegelijck, het sij Admiraels, Commandeurs, Capiteinen Generael van particuliere Custen, ende alle andere, van wat soort ofte conditie, die mochten wesen, den voorgemelden Pieter Pieterszen Heijn, als haren Admirael ende Capiteijn Generael te erkennen, te respecteren, ende te gehoorsamen, haer gewillich ter zijner aencomste op het vertooch van desen, onder zijn commandement te begeeven, bij hem ontbooden sijnde, so te water, als te lande, te raet ofte in gespreck te comen, eijndelijck in het volbrengen van desen alle hulp ende bijstant te doen, een eijder voor soo, veel hem aengaen sal, op de pene (18) in den Articulbrieff gementioneert, en als wij sullen achten sodanige noch meer te meriteren, Alzoo wij sulcx ten dienste van den Lande ende van de voorszegde Compagnie bevonden hebben te behooren.
Gegeven in 's Gravenhage onder onsen Contre zegel, paraphure ende signature van onsen Griffier op den 28sten Martij 1626.

G. van Hertevelt
ter ordonnantie van de Hoochgemelte
Heeren Staten Generael,
J. van Goch.

Op den 28 Martij heeft Pieter Pietersz Heijn als
Admirael en Capiteijn Generael gedaen den behoor-
lijken eed in handen van den Heere President
Mij present
J. van Goch.


Back | Home |