Dutch Letter of Marque, 1702

Example of a Dutch letter of Marque that was used in 1702. This original was issued by Nicolas van Beeck to Adriaen Claver on 23 December of this year. Captain Claver commanded the ship 't Casteel del Reij. Nicolas van Beeck was the Director of Curaçao for the Dutch West India Company.


Nicolas van Beeck, directeur over de eijlanden van Curaçao ende de omleggende plaetsen van dien ten dienste van haar Hoog Mogende d'Heeren Staeten-Generael der Vereenigde Nederlande mitsgaders d'Edel Groot Agtbare Heeren Bewinthebberen van de generale geoctroijeerde Westindische compagnie der selver landen, allen den gene die dese sullen sien ofte hooren leesen (salut) doen te weten, alsoo het de koningen van Vranckrijck en Spangie gelieft den staet der Vereenigde Nederlanden sonder eenige redenen vijandlijck aan te doen en te beledigen, (soo ist) dat wij bij desen, ingevolge de ordres van gemelte haar Hoog Mogende de Heeren Staeten-Generael der geseijde Nederlanden mitsgaders d'Edel Groot Agtbare Heeren Bewinthebberen hiervooren gemeld, genecessiteert sijnde, de schade die de onderdane van den staet door de onderdane van gemelte twee coningen reets zijn toegebragt, te repareeren ende andere voor te coomen, nodig geagt hebben, door alle middelen van retorsie daerinne te versien, door een schip genaamt 't Casteel del Reij' daertoe uijtgerust sijnde, waarop commandeert capitein Adriaan Claaver, omme de onderdanen van geseijde kooningen van Vranckrijck en Spanjen soo te water als te lande aan te tasten te beschadigen en te ruïneren ende bij forma van retorsie als openbaere vijanden te tracteeren. Versoekende aan alle coningen, prinsen en potentaten en alle andere van wat staet ofte conditie die moogen sijn met hoog gemelte heeren Staeten-Generael in aliantie wesende, de voornoemde capitein Adriaen Claver int uijtvoeren van desen last geen hinder ofte belet aan te doen, maer op sijn versoek alle hulp en assistentie te bewijsen, verseekert weesende haar Hoog Mogende sulx bij alle occasie dankbaerlijk sullen erkennen. Des blijft hij capitein gehouden de scheepen of andere vaertuijgen ofte andere goederen ende effecten bij hem verovert nevens twee à drie der voornaemste officieren hier in dese haven op te brengen, ten waere hij de veroverde scheepen of andere vaertuijgen hadde ledig en sonder volck gevonden en daernevens over te leveren een pertinent journael van sijn geheele reijse in handen van den directeur, omme naer voorgaende regtspleginge voor goede prinse verklaart ende vervolgens gedestribueert te werden. Wel verstaende hij capitein onder 't pretext van dese niet sal moogen beschadigen eenige cooplieden ofte opgesetene van de meer genoemde staet der Vereenigde Nederlanden, nogte goede vrienden derselve, ofte diegeene waarmede deselve in goede aliantie en nuetralitijt sijn staende, op pene van de dood, gelijk hij capitein hem wijders sal hebben te reguleeren naer de placcaten bij haer Hoog Mogende reets geëmaneert ende nog te emaneeren. Gegeven onder onse hand en groot zegel van de edele generale geoctroijeerde Westindische compagnie op 't Eijland Curaçao int fort Amsterdam desen 23 december anno 1702.
Was getekent Nicolas van Beek. Onderstond ter ordinantie van deselve Willem Lamont, secretaris.

Huijden den 23 december anno 1702 heeft den capitein Adriaen Claver, voerende 't schip genaamt 't Casteel del Reij', de gerequireerde eet op de bovenstaende commissie gepresenteert ende afgelegt. mitsgaders alhier ter secretarije doen registreeren op Curaçao, datum ut supra. Was getekent Nicolaes van Beek. Onderstondt in kennisse van mij Willem Lamont, secretaris.


Back | Home |