Belgian Letter of Marque, 1606


The Letter below is an example of Belgian letters of Marque that were issued by the Archdukes Albert and Isabel of Belgium in the 17th century. This particular letter of Marque was issued on 7 October 1606 (A.R., Am., 122 farde der formulieren).


Albert ende Isabel - Allen den ghenen die dese onse teghenwoirdighe sullen sien oft hooren lesen saluyt. Doen condt dat wy ter Instantie ende oitmoedighe supplicatie van onse lieve ende wel beminde Balthazar van Locquenbourg Bailly van onse stadt van Oostende ende Schepen des landts vande Vrie ende Jan Gamel, hen hebben geconsenteert ende toegelaeten, consenteren ende laeten toe by desen toe te rusten ende equiperen ten orlooghe den eeboodt genaempt den Blau Duyve groot ..... lasten om het selve voertaen te laeten gebruycken ende employeren by den Capiteyn Marcq Mare oft byt tazulck ander ervaeren stierman als zy comitteren zullen tot invasie afbreuck ende wederstandt van onse vyanden Rebellen ende zeerovers met heuren aenhangheren ende complicen, wel verstaende dat hy noch nyemandt van zynen volcke hem en sal vervoirderen in eenighe manieren te beschadigen ofte crencken eenighe Princen, Potentaten oft heure ondersaeten wesende onse naebeuren, goede vrinden ende geallieerde ende soo wanneer hij eenighen zeevanck ofte gevanghenen op de voirschreven onse vyanden sal vercreghen hebben, sal hy ghouden wesen deselve inne te brenghen ende te leveren in handen vande ghene daertoe gheconitteert op die zeecosten van Vlaenderen om by die Officieren van onser Admiraliteydt aldaer naer wettel, kennisse verdeelingh daer aff ghedaen te woirden, ghelyk naer recht ende justitie sal behooren op conditie expresse dat in het voirschreven eecboodt nyemandt wesen suppoest oft in dienste van onse zeearmee wie hy zy egheen deel oft paert hebben en sal directelyck oft indirectelyck ende dat de voirschreven impetranten totten beleede ende regieringhe van het voirschreven eecboodt gehouden sullen wesen hem te dienen van hun eyghen Offiecieren ende botsgesellen ende deselve op te nemen op gelycke voet ende Rolle als teghenwoirdelyck gheobserveert woirdt op onse oorlochschepen behoudelyck oyck dat de voirschreven impetranten midst dese onse bestellinghe verbonden ende gehouden sullen wesen het voirs. eecboodt veerdich te houden met zynen volcke ende toerustinghe om voertaen in onsen dienst te gebruycken t'allen tyden ende wylen als hem sulcx van onsen t'wege ontboeden ende bevolen sal wesen, ende generalyck in t'ghene des voirsz is, hem vueghen ende reguleren naer vuytwysen vande ordonantien statuyten, gebruycken ende costuymen gemaeckt oft als noch te maecken noepende onser Admiraliteydt executien ende exploicten van oorloghe ter zee ende tot verbandt onderhouden ende verzeeckeringhe des voirs. binnen slandts stellen goede, aengename suffissante cautie ende borchtocht ter somme van vier duysent guldens voor onse lieven ende wel beminden die van onser Admiraliteydt ende aldaer verclaeren hem compartioniers, dewelcke boven de voirs. borchtochte sullen oyck verbonden blyven als die voirs. impetranten deen voir dandere, ende elck voer al, te verantwoirden voir alle die quaede prinsen ende excessen, die den capiteyn ende volck van het voirs. eecboodt souden moghen doen te waetere, midts welcken wy ontbieden ende bevelen aen alle onse Statholders, Admirael general, Viceadmiraelen, Gouverneurs, Capitainen, Bailluyen, wachten van onse steden, havenen, passaigien ende stranghen ende allen anderen onsen justicieren, officieren ende onderdanen, Bidden ende versoecken die van onse vrinden, gheallieerde ende goet willighe dat zy den voirs. Capitein met het voirsz. eecboodt zyne officieren, soldaeten ende boodtsgesellen geven alle hulpe ende bystandt ende deselve versien van munitie van oorlooghe, eetwaere ende andere nootelyckheden dies versocht zynde tot redel. pryse soo zy in geld saecken souden willen dat wy deden aen hunnen capiteinen ende ondersaeten. Geduerende dese onse bestellinghe ende octroy voer den tydt van een jaer naestcomende ende nyet langher. Gegheven binnen onser stadt Brussel, den 7 October 1606.


Back | Home |